ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΗΜΑ ΔΩΡΕΑΣ ΛΑΤΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΗΜΑ ΔΩΡΕΑΣ ΛΑΤΣΗ

Οι προϋποθέσεις και τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά για την χορήγηση της δωρεάς από τον αυτοτελή λογαριασμό δωρεάς Λάτση, όπως καθορίστηκαν με απόφαση της Εκτελεστικής της ΠΝΟ έχουν ως εξής:
1.Υπηρεσία ναυτικού από τα μητρώα απαραίτητη προϋπόθεση να έχει υπηρεσία τα 4 τελευταία έτη ( 6 μήνες την τελευταία τετραετία )
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του τελευταίου έτους.
4. Ιατρικά πιστοποιητικά (κρατικού φορέα με τα οποία να αποδεικνύεται η ανικανότητα προς εργασία ή πόρισμα της Ανώτατης υγειονομικής υπηρεσίας από το οποίο να προκύπτει ποσοστό αναπηρίας)
5. Απόφαση του ΝΑΤ για συνταξιοδότηση. Στο σημείο αυτό τονίζουμε ότι η δωρεά δεν χορηγείτε στους συνταξιούχους παρά μόνον εάν έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αναπηρίας τα τρία τελευταία έτη ή λόγω ορίου ηλικίας εφ’ όσων αποδεικνύεται ότι προϋπήρχε ασθένεια πριν την συνταξιοδότηση.
6. Ληξιαρχική πράξη θανάτου (εάν η αίτηση υποβάλλεται από μέλος της οικογένειας του ναυτικού)
7. Αίτηση προς την επιτροπή διαχείρισης του λογαριασμού δωρεάς, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο αιτείται οικονομικής ενίσχυσης.
Γνωστοποιούμε ότι η δωρεά χορηγείται μία φορά (δεύτερη αίτηση απορρίπτεται)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.