Ε.Λ.Ο.Ε.Ν – Καταβολή έκτακτου οικογενειακού επιδόματος 2022

Ε.Λ.Ο.Ε.Ν – Καταβολή έκτακτου οικογενειακού επιδόματος 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν, συνεπές με την απόφαση που είχε λάβει το 2021, για τη χορήγηση έκτακτου οικογενειακού επιδόματος στους ναυτικούς, οι οποίοι κατά το έτος 2020 και εξαιτίας των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19 είτε είχαν λιγότερες ημέρες υπηρεσίας σε σχέση με το έτος 2019 είτε δεν πραγματοποίησαν θαλάσσια υπηρεσία, προκειμένου να αναπληρωθεί η απώλεια εισοδήματος από το οικογενειακό επίδομα, που θα δικαιούνταν να λάβουν σε κανονικές συνθήκες απασχόλησης, αποφάσισε να χορηγήσει το έκτακτο οικογενειακό επίδομα και σε όσους ναυτικούς για τον ίδιο λόγο (COVID-19) πραγματοποίησαν λιγότερες ημέρες υπηρεσίας ή δεν πραγματοποίησαν υπηρεσία και κατά το έτος 2021 σε σχέση με το έτος 2019.

Η καταβολή του επιδόματος αυτού θα ξεκινήσει την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022.

 


UPDATE

Απαιτούμενα δικαιολογητικά και έλεγχος

Το οικογενειακό επίδομα χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ναυτικού που υποβάλλεται εντός του επομένου έτους από εκείνο κατά το οποίο πραγματοποίησε θαλάσσια υπηρεσία.

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών είναι τρία (3) χρόνια. (π.χ. για τα επιδόματα των ετών 2016, 2017 και 2018 η Υπηρεσία δέχεται κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι και 31/12/2019, 31/12/2020 και 31/12/2021 αντίστοιχα). Μετά παραγράφεται το δικαίωμα.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλει ο δικαιούχος για την είσπραξη του οικογενειακού επιδόματος είναι:

α. Αίτηση (σωστά συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από το δικαιούχο ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο).

β. Αποδεικτικά θαλάσσιας υπηρεσίας (ναυτικό φυλλάδιο – πιστοποιητικά κ.λ.π.)

γ. Αποδεικτικά οικογενειακής κατάστασης (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντ’ αυτού ληξιαρχική πράξη γάμου του δικαιούχου και ληξιαρχικές πράξεις γέννησης των παιδιών)

δ. Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), Δ.Ο.Υ που ανήκει ο δικαιούχος και ΑΜΚΑ δικαιούχου.

Η ακριβής ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε χρόνο με απόφασή του, αναλόγως των αναγκών της υπηρεσίας.

Σε περιπτώσεις λάθους, ο ναυτικός δικαιούται για την θαλάσσια υπηρεσία ή τον αριθμό των παιδιών να ζητήσει τον επανυπολογισμό του επιδόματός του. Ο επανυπολογισμός επιτρέπεται για μία φορά μόνον κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου. Επανυπολογισμός για δεύτερη φορά επιτρέπεται μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση λάθους της Υπηρεσίας η επανεξέταση επιτρέπεται απεριόριστα.

Για τον χρόνο ενάρξεως αναστολής, διακοπής κ.λ.π. της παραγραφής της αξίωσης εισπράξεως του οικογενειακού επιδόματος εφαρμόζονται οι ισχύουσες “περί λογιστικού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου” διατάξεις.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.