Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ναυαγοσωστικών, ετών 2021 – 2022

Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ναυαγοσωστικών, ετών 2021 – 2022

29/09/2021 0

Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ναυαγοσωστικών, ετών 2021 – 2022

29 Σεπτεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2242.5-1.9/69685/2021
Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ναυαγοσωστικών, ετών 2021-2022.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 και της παρ. 1 του
άρθρου 5 του α.ν. 3276/1944 «Περί Συλλογικών Συμβάσεων εν τη ναυτική εργασία» (Α’ 24), β) του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/1973, Α’ 261),
γ) των άρθρων 1, 4 και 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 102),
δ) του άρθρου 49 του ν. 4597/2019 «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. – Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 35), ε) του π.δ. 152/2003 «Περί οργάνωσης του χρόνου
εργασίας των ναυτικών, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 1999/63/ΕΚ και 1999/95/ΕΚ» (Α’ 124), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 171/2014 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2009/13/ΕΚ (L 124) και 2013/54/ΕΕ (L 329)» (Α’ 268), στ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114),

Αρ. Φύλλου 4458

ζ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26), και η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
2. Την υπ’ αρ. 3522.2/09/2014/29-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΘΟΠ-2ΒΨ) εγκύκλιο του ΥΝΑ/ΚΝΠ/ΔΝΕΡ 2ο.
3. Το υπ’ αρ. 15/13-08-2021 έγγραφο της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών, με το οποίο υποβλήθηκε για κύρωση η από 12-08-2021
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Ναυαγοσωστικών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την κύρωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ναυαγοσωστικών, το κείμενο της οποίας
υπογράφηκε την 12η Αυγούστου 2021 από τους νόμιμους εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών-Εφοπλιστών Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών
Πλοίων Άγιος Νικόλαος (Π.Ε.Π.Ε.Ρ.Ν.Π.) «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», της Ελληνικής Ένωσης Πλοιοκτητών Ρυμουλκών,
Ναυαγοσωστικών, Αντιρρυπαντικών και Πλοίων Υποστήριξης Υπεράκτιων Εγκαταστάσεων και της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών (Π.Ε.Π.Ρ.Ν.), πλην του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 8, της παρ. 1 του άρθρου 14, στο μέτρο που αντίκεινται στην κείμενη νομοθεσία και του
τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του ιδίου άρθρου 14, στον βαθμό που αντίκειται προς τις διατάξεις του π.δ. 12/1993 (Α’ 5), όπως συμπληρώθηκε με το π.δ. 315/1995 (Α’ 171)
και τροποποιήθηκε από το π.δ. 3/2011 (Α’ 6). Οι όροι της Συλλογικής Σύμβασης που αναφέρονται σε θέματα κοινωνικής ασφάλειας κυρώνονται, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τα θέματα αυτά, καθώς και η παρ. 2 του άρθρου 10, υπό την επιφύλαξη των διαλαμβανομένων στην υπ’ αρ. 3522.2/09/2014/29-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΘΟΠ-2ΒΨ) εγκύκλιο του ΥΝΑ/ΚΠΝ/ΔΕΝΡ 2ο.
2. Η ισχύς της Συλλογικής Σύμβασης η οποία κυρώνεται με την απόφαση αυτή, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2021 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022, θα εξακολουθήσει δε να ισχύει για δύο (02) ακόμη χρόνια, εάν δεν καταγγελθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με το άρθρο 17 αυτής.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ
Στον Πειραιά σήμερα την 12η Αυγούστου 2021, οι κάτωθι αναφερόμενοι:
1. A) ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗΣ και ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας
αντίστοιχα, νόμιμοι εκπρόσωποι της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ-ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
B) ΠΑΥΛΟΣ M. ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ και ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΤΣΑΒΛΙΡΗΣ, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα, νόμιμοι εκπρόσωποι της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ, ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΣΚΑΡΟΣ και ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα, νόμιμοι εκπρόσωποι του Επαγγελματικού Ναυτεργατικού
Σωματείου της “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ”, ειδικά προς τούτο άπαντες εξουσιοδοτημένοι, συμφώνησαν τα ακόλουθα
ως προς τους όρους και τις αμοιβές των πληρωμάτων Ναυαγοσωστικών.
Άρθρο 1ο
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
α) Οι βασικοί μισθοί των πληρωμάτων των Ναυαγοσωστικών, καθορίζονται σε ευρώ κατά μήνα ως κατωτέρω
Για το έτος 2021.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1. ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ | 3275,30

2. ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ | 2128,66

3. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Ρ/Κ | 2128,66

4. ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ | 1980,32

5. Α’ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | 3187,85

6. Β’ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | 2128,66

7. Γ’ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | 1980,32

8. ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΗΣ | 2128,66

9. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Α’ | 1878,56

10. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Β’ | 1400,26

11. ΝΑΥΚΛΗΡΟΣ | 1520,86

12. ΝΑΥΤΗΣ | 1400,26

13. ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Α | 1520,86

14. ΛΙΠΑΝΤΗΣ’ | 1413,33

15. ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Β | 1413,33

16. ΜΑΓΕΙΡΑΣ | 1593,14

17. ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ | 1164,01

18. ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΣ | 1520,86

19. ΒΟΗ. ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΥ | 1164,01

20. ΔΥΤΗΣ | 1593,14

21. ΔΟΚΙΜΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ | 923,55

22. ΔΟΚΙΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | 923,55

 

Τεύχος B’ 4458/29.09.2021

Για το έτος 2022.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1. ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ | 3324,43

2. ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ | 2160,59

3. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Ρ/Κ | 2160,59

4. ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ | 2010,02

5. Α’ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | 3235,67

6. Β’ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | 2160,59

7. Γ’ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | 2010,02

8. ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΗΣ | 2160,59

9. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Α’ | 1906,74

10. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Β’ | 1421,26

11. ΝΑΥΚΛΗΡΟΣ | 1543,67

12. ΝΑΥΤΗΣ | 1421,26

13. ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Α | 1543,67

14. ΛΙΠΑΝΤΗΣ’ | 1434,53

15. ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Β | 1434,53

16. ΜΑΓΕΙΡΑΣ | 1617,04

17. ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ | 1181,47

18. ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΣ | 1543,67

19. ΒΟΗ. ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΥ | 1181,47

20. ΔΥΤΗΣ | 1617,04

21. ΔΟΚΙΜΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ | 937,40

22. ΔΟΚΙΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | 937,40

Περισσότερα ….

 

Λήψη PDF

Ομάδα Web
Ομάδα Web
Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.