Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ρυμουλκών, ετών 2021 – 2022.

Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ρυμουλκών, ετών 2021 – 2022.

01/10/2021 0

Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ρυμουλκών, ετών 2021 – 2022

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2242.5-1.9/69664

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 και της παρ. 1 του άρθρου 5 του α.ν. 3276/1944 «Περί Συλλογικών Συμβάσεων εν τη ναυτική εργασία» (Α’ 24),
β) του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/1973, Α’ 261),
γ) των άρθρων 1, 4 και 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 102),
δ) του άρθρου 49 ν. 4597/2019 «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος
Α.Ε. – Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 35),
ε) του π.δ. 152/2003 «Περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας των ναυτικών, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 1999/63/ΕΚ και 1999/95/ΕΚ» (Α’ 124), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 171/2014 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2009/13/ΕΚ (L 124) και 2013/54/ΕΕ (L 329)» (Α’ 268),
στ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114),
ζ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),
η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
2. Την υπ’ αρ. 3522.2/09/2014/29-04-2014 εγκύκλιο ΥΝΑ/ΚΝΠ/ΔΝΕΡ 2ο (ΑΔΑ ΒΙΦΘΟΠ-2ΒΨ).
3. Το υπ’ αρ. 16/13-08-2021 έγγραφο της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών, με το οποίο υποβλήθηκε για κύρωση η από 12-08-2021 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Ρυμουλκών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την κύρωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ρυμουλκών, ετών 2021-2022 το κείμενο της οποίας υπογράφηκε την 12η Αυγούστου 2021 από τους νόμιμους εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών – Εφοπλιστών Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών Πλοίων Άγιος Νικόλαος (Π.Ε.Π.Ε.Ρ.Ν.Π. «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»), της Ελληνικής Ένωσης Πλοιοκτητών
Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών, Αντιρρυπαντικών και Πλοίων Υποστήριξης Υπεράκτιων Εγκαταστάσεων και της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών (Π.Ε.Π.Ρ.Ν.), πλην του τελευταίου εδαφίου της παρ. γ’ του άρθρου 8 και της παρ. α’ του άρθρου 10, στο μέτρο που αντίκεινται στην κείμενη νομοθεσία.
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. δ’ του άρθρου 10 και η παρ. 1 του άρθρου 13 κυρώνονται υπό την επιφύλαξη των ισχυουσών διατάξεων του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, «Περί οργανικής σύνθεσης ρυμουλκών πληρώματος λιμένος και ρυμουλκών – ναυαγοσωστικών ανοικτής θαλάσσης [π.δ. 232/2005 (Α’ 280)]» και περί δικαιωμάτων αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας.
Το άρθρο 17 κυρώνεται εφόσον αφορά «… την καλύτερη εξυπηρέτηση των εργαζομένων και της εργασίας …», ως αναφέρεται σε αυτό, οι όροι που αναφέρονται σε θέματα κοινωνικής ασφάλειας, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τα θέματα αυτά και η παρ. β’ του άρθρου 11 κυρώνεται υπό την επιφύλαξη των διαλαμβανομένων σε υπό στοιχεία 3522.2/09/2014/29-04-2014 εγκύκλιο ΥΝΑ/ΚΝΠ/ΔΝΕΡ 2ο (ΑΔΑ ΒΙΦΘΟΠ-2ΒΨ).
2. Η ισχύς της Συλλογικής Σύμβασης η οποία κυρώνεται με την Απόφαση αυτή, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2021 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022, θα εξακολουθήσει δε να ισχύει για δύο (02) ακόμη χρόνια, εάν δεν καταγγελθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με το άρθρο 20 αυτής.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ
Στον Πειραιά σήμερα την 12η Αυγούστου 2021, οι κάτωθι αναφερόμενοι:
1. A) ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗΣ και ΙΩΑΝΝΗΣ
Μ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας
αντίστοιχα, νόμιμοι εκπρόσωποι της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ – ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
B) ΠΑΥΛΟΣ M. ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ και ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΤΣΑΒΛΙΡΗΣ, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα, νόμιμοι εκπρόσωποι της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ, ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΣΚΑΡΟΣ και ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα, νόμιμοι εκπρόσωποι του Επαγγελματικού Ναυτεργατικού Σωματείου της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ», ειδικά προς τούτο άπαντες εξουσιοδοτημένοι, συμφώνησαν τα ακόλουθα ως προς τους όρους και τις αμοιβές των πληρωμάτων Ναυαγοσωστικών.
Άρθρο 1ο
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
1) Οι μηνιαίοι Βασικοί Μισθοί των πληρωμάτων των πάσης φύσεως Ελληνικών Ρυμουλκών των ιδιωτικών επιχειρήσεων ανά την Ελληνική επικράτεια, καθορίζονται σε ευρώ κατά μήνα ως κατωτέρω κατά ειδικότητα:

Για το έτος 2021
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Ρ/Κ | 2128,66
2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | 2084,96
3. ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ | 1936,30
4. ΥΦ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Α’ | 1522,06
5. ΝΑΥΚΛΗΡΟΣ | 1522,06
6. ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Β’ – ΛΙΠΑΝΤΗΣ | 1429,49
7. ΝΑΥΤΗΣ | 1413,25
8. ΝΑΥΤΟΠΑΙΣ | 893,38

Για το έτος 2022
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Ρ/Κ | 2160,59
2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | 2116,23
3. ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ | 1965,34
4. ΥΦ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Α’ | 1544,89
5. ΝΑΥΚΛΗΡΟΣ | 1544,89
6. ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Β’ – ΛΙΠΑΝΤΗΣ | 1450,93
7. ΝΑΥΤΗΣ | 1434,45
8. ΝΑΥΤΟΠΑΙΣ | 906,78
2) Επίδομα – Δώρο εορτών.

Περισσότερα ….

 

Λήψη PDF 

Ομάδα Web
Ομάδα Web
Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.