Νομοί – ΕγκύκλιοιΣυλλογικές συμβάσεις - Εργασιακό

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Ρυμουλκών 2022

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ  ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

 

Στον Πειραιά σήμερα την  15η Ιουλίου  2021, οι κάτωθι αναφερόμενοι:

 1. A) ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗΣ και ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα, νόμιμοι εκπρόσωποι της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ-ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ & ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
 2. B) ΠΑΥΛΟΣ M. ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ και ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΤΣΑΒΛΙΡΗΣ, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα, νόμιμοι εκπρόσωποι της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ, ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
 3. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΣΚΑΡΟΣ  και  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ  Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα, νόμιμοι εκπρόσωποι του Επαγγελματικού Ναυτεργατικού Σωματείου της “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ”, ειδικά προς τούτο άπαντες εξουσιοδοτημένοι, συμφώνησαν τα ακόλουθα ως προς τους όρους και τις αμοιβές των πληρωμάτων Ναυαγοσωστικών.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  1
Β Α Σ Ι Κ Ο Σ  Μ Ι Σ Θ Ο Σ                 

 • Οι μηνιαίοι Βασικοί Μισθοί των πληρωμάτων των πάσης φύσεως Ελληνικών Ρυμουλκών των ιδιωτικών επιχειρήσεων ανά την Ελληνική επικράτεια, καθορίζονται σε ευρώ κατά μήνα ως κατωτέρω κατά ειδικότητα:

Για το έτος  2021

ΒΑΣΙΚΟΣ  ΜΙΣΘΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

 1. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Ρ/Κ : 2128,66
 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ : 2084,96
 3. ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ : 1936,30
 4. ΥΦ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Α΄: 1522,06
 5. ΝΑΥΚΛΗΡΟΣ : 1522,06
 6. ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Β΄ – ΛΙΠΑΝΤΗΣ: 1429,49
 7.  ΝΑΥΤΗΣ: 1413,25
 8. ΝΑΥΤΟΠΑΙΣ: 893,38

 

Για το έτος  2022

ΒΑΣΙΚΟΣ  ΜΙΣΘΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

 1. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Ρ/Κ : 2160,59
 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ : 2116,23
 3. ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ : 1965,34
 4. ΥΦ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Α΄: 1544,89
 5. ΝΑΥΚΛΗΡΟΣ : 1544,89
 6. ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Β΄ – ΛΙΠΑΝΤΗΣ: 1450,93
 7.  ΝΑΥΤΗΣ: 1434,45
 8. ΝΑΥΤΟΠΑΙΣ: 906,78

 

2)  Επίδομα – Δώρο εορτών.

Το επίδομα – δώρο εορτών, το οποίο αντιπροσωπεύει αποδοχές ίσες με { 1/25 του Β. Μισθού επί δύο ημερομίσθια (2,00)} για κάθε μήνα υπηρεσίας, καταργήθηκε από 01/01/2003 με την υπ’αρ. 3525.9/01/2005 – 30 Νοεμβρίου 2005 απόφαση κύρωσης του ΥΕΝ, της Τροποποίησης και Συμπλήρωσης της Σ.Σ.Ε πληρωμάτων Ρυμουλκών έτους 2003 και ενσωματώθηκε στην Άδεια η οποία καθορίζεται από το Άρθρο 8 της παρούσης Σ.Σ.Ε.  Διευκρινίζεται ότι με την κύρωση  της παραπάνω τροποποίησης , στους Βασικούς Μισθούς της παρούσης Σ.Σ.Ε. δεν έχει ενσωματωθεί κανένα απολύτως επίδομα.

3) Τα Ρυμουλκά σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κ.Δ.Ν.Δ. – ΝΔ 187/73 είναι εμπορικά πλοία που εκτελούν πλόες, προς παροχή υπηρεσιών «ρυμούλκησης» πλοίων άλλων κατηγοριών, «επιθαλλάσια αρωγή» κλπ ).

 4) Οι εργοδότες αναλαμβάνουν την υποχρέωση, να προβαίνουν στην αντίστοιχη με τις αποδοχές τους εκχώρηση συναλλάγματος στα πληρώματα των ρυμουλκών τους, με βεβαιώσεις που να πιστοποιούν, ότι οι αποδοχές τους προέρχονται από την αλλαγή του ελευθέρου συναλλάγματος σε ευρώ, το οποίο εκχώρησαν σε αυτούς (τους εργοδότες) οι διαχειριστές των πλοιοκτητών ή οι πράκτορες των πλοίων που εξυπηρέτησαν κατά το διάστημα που καλύπτει η χορηγούμενη βεβαίωση, εφόσον ο εργοδότης έχει λογαριασμό ελευθέρου συναλλάγματος στην Τράπεζα της Ελλάδος.

5) Το ημερομίσθιο για τον υπολογισμό της άδειας, της αποζημίωσης και για κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τη παρούσα Σ.Σ., καθορίζεται στο 1/25 του βασικού μισθού.

Α Ρ Θ Ρ Ο  2
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Τα πληρώματα των Ρυμουλκών δικαιούνται επιδόματα κατά μήνα, ως κατωτέρω:

 1) Επίδομα μερικής τροφοδοσίας που ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) το μήνα επί των βασικών μισθών για τους αξιωματικούς (Πλοίαρχο ή Κυβερνήτη Ρ/Κ, Μηχανικό, Ανθυποπλοίαρχο, κ.λ.π.) και σε ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) το μήνα επί των βασικών μισθών για το υπόλοιπο πλήρωμα.

 2) Επίδομα Εξειδικευμένης εργασίας που ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί των βασικών μισθών το μήνα για όλο το πλήρωμα γενικά.

 3) Ειδικό επίδομα (I.S.M.) που ορίζεται, (α) για το έτος 2021 για τον Πλοίαρχο ή Κυβερνήτη Ρ/Κ σε εκατόν ένα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά (101,15) και για τον Α΄ Μηχανικό σε ογδόντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα οκτώ  λεπτά (84,98) και (β) για το έτος 2022 για τον Πλοίαρχο ή Κυβερνήτη Ρ/Κ σε εκατόν δύο ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (102,67) και για τον Α΄ Μηχανικό σε ογδόντα έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (86,25), μόνο για όσα πλοία εφαρμόζουν το INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT.

Τα ανωτέρω  επιδόματα θα καταβάλλονται και στις άδειες , αποζημίωση, ασθένεια ή ατύχημα.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  3
ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 1. Καθημερινή εργασία:

 α) Τα πληρώματα των Ρυμουλκών θα εργάζονται επί οκτώ (8) συνεχείς ώρες την ημέρα σε βάρδιες (φυλακές) από Δευτέρα μέχρι Παρασκευής, του Σαββάτου και της Κυριακής θεωρουμένων ως ημερών αργίας.

β) Σε περίπτωση μίας ή περισσοτέρων βαρδιών (φυλακές) σε κάθε ρυμουλκό η αλλαγή των βαρδιών (φυλακών) είναι υποχρεωτική κάθε εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων και του Σαββάτου και της Κυριακής , ώστε να γίνεται δίκαιη κατανομή ημερήσιας και νυκτερινής εργασίας.

 γ) Οι πλοιοκτήτες των Ρυμουλκών δικαιούνται να προσλαμβάνουν για εργασία μόνιμα σε κάθε Ρυμουλκό τους μία ή δύο ή τρεις βάρδιες (φυλακές) πληρώματος ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες τους. Για τις εταιρείες ή πλοιοκτησία ή κοινοπραξία ή συνεργασία όμως με τρία (3) ρυμουλκά που απασχολούνται αποκλειστικά με ρυμουλκήσεις και επιφυλακές  εντός  λιμένος,  αναφερόμενοι   στις  περιοχές  του Πειραιά  και  της Θεσσαλονίκης που εκ του Άρθρου 5 χαρακτηρίζονται ως έδρες, έχουν την υποχρέωση να διατηρούν μόνιμα επανδρωμένο το τρίτο ρυμουλκό με τουλάχιστο δύο (2) βάρδιες (φυλακές) πληρώματος.

δ) Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή συνεργασίας εταιριών με αριθμό ρυμουλκών πάνω από έξι (6), το ένα εξ αυτών θα είναι συνεχώς επανδρωμένο υποχρεωτικά με τρεις (3) βάρδιες (φυλακές) πληρώματος και ένα δεύτερο Ρυμουλκό υποχρεωτικά με δύο (2) βάρδιες (φυλακές) πληρώματος.

ε) Ειδικά η εταιρεία ή πλοιοκτησία ή κοινοπραξία ή συνεργασία Ρυμουλκών ανεξάρτητα από τον αριθμό των Ρυμουλκών που διαθέτει ή διαχειρίζεται, εφόσον αναλαμβάνει δια συμβάσεως με εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, L.P.G., ναυπηγείων κλπ, την συνεχή εκτέλεση 24ωρων συνεχόμενων επιφυλακών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι υποχρεωμένη για το διάστημα αυτό να επανδρώνει το Ρυμουλκό που θα εκτελεί τις επιφυλακές αυτές μόνιμα με τρεις (3) βάρδιες (φυλακές) πληρώματος.

Την ίδια υποχρέωση μόνιμης επάνδρωσης με τρεις (3) βάρδιες (φυλακές) πληρώματος έχουν και οι εταιρείες πετρελαιοειδών, L.P.G., ναυπηγείων κλπ, για ένα τουλάχιστον εκ των Ρυμουλκών, ιδιοκτησίας ή υπό την διαχείρισή τους όταν τα Ρυμουλκά τους αυτά πέραν  των ρυμουλκήσεων εκτελούν και 24ωρες επιφυλακές στις εγκαταστάσεις αυτές.

ζ) Οι επιπλέον βάρδιες (φυλακές) συμφωνήθησαν για να μειωθεί η υπερεργασία – υπερωρία, προς αντιμετώπιση της ανεργίας καθώς και για την ενίσχυση της ασφάλειας της εργασίας.

η) Για την τήρηση των ως άνω διατάξεων οι πλοιοκτήτες των ρυμουλκών που απασχολούνται στην περιοχή λιμένων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης (άρθρο 5 παρ. α και γ) υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Λιμενική Αρχή κατάσταση με τον αριθμό των ρυμουλκών που διαθέτουν κατά εταιρεία ή πλοιοκτησία ή κοινοπραξία ή συνεργασία, τον αριθμό  των βαρδιών  που  απασχολούν και τις  τυχόν μεταβολές.  Οι καταστάσεις αυτές θα κοινοποιούνται στην επαγγελματική οργάνωση των εργαζομένων των Ρυμουλκών (Π.Ε.Π.Ρ.Ν.) από τους πλοιοκτήτες  προς ενημέρωση.

Οι ώρες εργασίας της κάθε βάρδιας (φυλακής) υποχρεωτικά θα καθορίζονται από αρχής της εβδομάδος ημέρα Δευτέρα  και  θα εναλλάσσονται  σύμφωνα με τις  χρονικές  περιόδους, από ώρες 06:00-14:00 σε 14:00-22:00 σε 22:00-06:00 κατά το καλοκαίρι ή μία ώρα αργότερα κατά τον χειμώνα.

 

 1. Εργασία κατά το Σάββατο:

Τα πληρώματα δεν θα εργάζονται τα Σάββατα. Αναγνωρίζεται όμως η υποχρέωσή τους να εργάζονται κατ’ απόλυτη σειρά τα Σάββατα επί 8ωρον από 00:01 έως 24:00 σύμφωνα με τις ανάγκες της εργασίας, εφ’ όσον  τους ζητηθεί τούτο κατά τη λήξη της εργασίας της προηγουμένης ημέρας, αμειβόμενα υπερωριακώς ως στο άρθρο 4 ορίζεται, μη δικαιουμένων αντιστοίχου ημέρας αναπαύσεως.

 1. Εργασία κατά τις Κυριακές:

 α) Tα πληρώματα των Ρυμουλκών από 01/01/2003 και στο εξής θα εργάζονται τις Κυριακές κατ’ απόλυτη σειρά σε βάρδιες επί 8ώρο λόγω της φύσεως της εργασίας, εφ’ όσον τους ζητηθεί τούτο κατά τη λήξη της εργασίας της τελευταίας εργάσιμης ημέρας της εβδομάδος και όχι μετά από αυτήν και θα αμείβονται σύμφωνα με το Άρθρο 7 της παρούσας Σ.Σ.Ε.

β) Στην  περίπτωση  που  λόγω της φύσεως της εργασίας ή έκτακτης  ανάγκης  ο  εργαζόμενος  απασχοληθεί επί δύο συνεχείς Κυριακές, για την απασχόλησή του κατά τη δεύτερη Κυριακή, επιπλέον της ιδιαίτερης αμοιβής που ορίζει το άρθρο 7, δικαιούται και μία εργάσιμη ημέρα ανάπαυση (ρεπό).

 γ) Και στην περίπτωση του Άρθρου 17 (παραγρ. α και β), μία εργάσιμη ημέρα ανάπαυση (ρεπό) θα δίδεται στους εργαζόμενους που έχουν απασχοληθεί επί δύο συνεχείς Κυριακές.

Και στις δύο περιπτώσεις το ρεπό θα δίδεται κατά τις επόμενες δέκα πέντε ημέρες.

δ) Στην μεμονωμένη περίπτωση που δεν δοθεί εργάσιμη ημέρα ανάπαυσης (ρεπό) κατά τις ως άνω περιπτώσεις, στη διάρκεια των επόμενων δέκα πέντε ημερών, η 8ωρη απασχόληση κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 15ημέρου  θα αμείβεται υπερωριακώς  με προσαύξηση της υπερωρίας όπως ορίζει το (Άρθρο 4 παρ. β)  για τη συγκεκριμένη περίπτωση, επιπλέον της οριζόμενης  ιδιαίτερης αμοιβής του ( Άρθρου 7).     

 

 1. Εργασία κατά τις Εορτές:

 α) Tα πληρώματα των Ρυμουλκών δεν θα εργάζονται τις Εορτές. Αναγνωρίζεται όμως ότι είναι υποχρέωση τους λόγω της φύσεως της εργασίας να εργάζονται κατ’ απόλυτη σειρά σε βάρδιες τις Εορτές επί 7ώρον, εφ’ όσον τους ζητηθεί τούτο κατά τη λήξη της εργασίας της τελευταίας εργάσιμης ημέρας και όχι μετά από αυτήν. Για κάθε αργία που εργάζονται πέραν της οριζόμενης κατωτέρω έξτρα αμοιβής, δικαιούται και μία εργάσιμη ανάπαυσης (ρεπό) που θα δίδεται υποχρεωτικά κατά τις επόμενες δέκα πέντε ημέρες.

β) Στην μεμονωμένη περίπτωση που δεν δοθεί εργάσιμη ημέρα ανάπαυσης (ρεπό) κατά τις ως άνω περιπτώσεις στη διάρκεια των επόμενων δέκα πέντε ημερών, η 8ωρη απασχόληση   κατά  την   τελευταία   εργάσιμη  ημέρα    θα  αμείβεται  υπερωριακώς   με προσαύξηση της υπερωρίας όπως ορίζει το (Άρθρο 4 παρ. β)  για τη συγκεκριμένη περίπτωση, επιπλέον της οριζόμενης έξτρα αμοιβής.

γ) Οι κατωτέρω αναφερόμενες εορτές είναι αργίες και οι εργαζόμενοι κατ’  αυτές δικαιούνται έξτρα αμοιβής.

1) Η 1η του έτους. 2) Των Θεοφανίων 3) Καθαρά Δευτέρα 4) Η 25η Μαρτίου 5) Η Μεγάλη Παρασκευή 6) Η ημέρα του Πάσχα 7) Η δεύτερη ημέρα του Πάσχα 8) Του Αγίου Γεωργίου 9) Η 1η Μαΐου 10) Η εορτή της Αναλήψεως 11) Η 15η Αυγούστου 12) Η 14η Σεπτεμβρίου 13) Η 28η Οκτωβρίου 14) Του Αγίου Νικολάου 15) Η ημέρα των Χριστουγέννων 16) Η Δευτέρα ημέρα των Χριστουγέννων και 17) Η αναγνωρισμένη ως ημέρα αργίας, τοπική του Ελληνικού λιμένος που ευρίσκεται το Ρυμουλκό.

 δ)  Διευκρινίζεται ότι εάν οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω αργιών συμπέσει ημέρα Κυριακή ο ναυτικός θα αμείβεται επιπλέον αυτών που προβλέπονται από την παρούσα Σ.Σ.Ε. για της Κυριακές με ρεπό και με έξτρα 75%.

ε)  Διευκρινίζεται ότι εάν οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω αργιών συμπέσει ημέρα Σάββατο ο ναυτικός θα αμείβεται επιπλέον αυτών που προβλέπονται από την παρούσα Σ.Σ.Ε. για το Σάββατο και με έξτρα 75%.

 

5. Υπερωριακή εργασία:

 α) Τα πληρώματα υποχρεούνται σε εκτέλεση υπερωριακής εργασίας αμειβόμενη σύμφωνα με το άρθρο 4.

Ως υπερωριακή εργασία θεωρείται ο χρόνος εργασίας  κατά μεν τις ημέρες από  Δευτέρα έως Παρασκευή μετά τη λήξη της  8ώρης κανονικής  εργασίας, κατά τις  Κυριακές μετά τη λήξη της 8ωρης εργασίας και τις Εορτές μετά τη λήξη της 7ωρης έξτρα  εργασίας, ενώ  κατά τα Σάββατα όλες οι ώρες εργασίας από 00:01 έως 24:00.

β) Η υπερωριακή εργασία που αρχίζει αμέσως μετά τη λήξη της 8ωρης κανονικής     εργασίας τις καθημερινές δεν μπορεί να υπερβαίνει τις (4) ώρες ημερησίως, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων δηλαδή όταν δεν δύναται να γίνει διακοπή  λόγω ρυμούλκησης και στις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης για παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντα πλοία, κλπ.

γ) Σε εξαιρετική περίπτωση που θα ζητηθεί από τα πληρώματα που έχουν σχολάσει να επανέλθουν να εργασθούν κατά τις ώρες ανάπαυσης, δηλαδή στο διάστημα από τη λήξη της 8ωρης κανονικής εργασίας και έως την έναρξη της εργασίας της επομένης ημέρας, εφ’ όσον το επιθυμούν και συμφωνούν, θα αμείβονται υπερωριακώς υποχρεωτικά από την λήξη της 8ωρης κανονικής εργασίας έως τη λήξη της εργασίας που εκτέλεσαν.

 δ) Συμφωνείται ότι, εάν ζητηθεί από τα πληρώματα των ρυμουλκών που έχουν εργασθεί Σάββατο Κυριακή ή αργία και έχουν σχολάσει, να επανέλθουν να εργασθούν και έχει παρέλθει 8ωρη ανάπαυση από την λήξη της προηγούμενης εργασίας τους, δεν θα αμείβονται υπερωριακώς συνεχόμενα από την λήξη της προηγούμενης εργασίας τους, αλλά θα αμείβονται με το ελάχιστον τέσσερις (4) ώρες υπερωρία ανεξαρτήτως αν έχουν εργασθεί λιγότερο.

 

Εάν όμως η εργασία ξεπερνά τις τέσσερις ώρες θα αμείβονται υπερωριακώς για όσες ώρες έχουν εργασθεί.

ε) Για το διάστημα που τα πληρώματα των Ρυμουλκών εκτελούν επιφυλακή ως Ρυμουλκά Ασφαλείας Λιμένος Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης   σύμφωνα  με  την  απόφαση  του  ΥΝΑΝΠ θα αμείβονται υπερωριακώς ως ορίζει το Άρθρο 4 (παραγρ. γ), ανεξάρτητα εάν η επιφυλακή πραγματοποιείται, Σάββατο, Κυριακή, αργία ή καθημερινή.

ζ) Όταν τα πληρώματα των Ρυμουλκών απασχολούνται σε εκτέλεση επιφυλακής, σε πλοία που είναι αγκυροβολημένα πλησίον εγκαταστάσεων και σε περιπτώσεις μεταφόρτωσης φορτίου πετρελαιοειδών (λίμπο), καθώς και σε πλοία που φορτοεκφορτώνουν σε εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών και LΡG, στις προβλήτες ( Πάχης Μεγάρων, Ρεβυθούσας, Αγίων Θεοδώρων, Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Περάματος κλπ και γενικά όλες τις προβλήτες και τα αγκυροβόλια Θεσσαλονίκης) οι οποίες είναι ιδιοκτησίας των εταιρειών (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, Δ.Ε.Π.Α.,  MOTOROIL, EKO, SΗELL, MOBIL, ΕΤΕΚΑ, ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ κλπ) θα αμείβονται υπερωριακώς ως κάτωθι.

Για το διάστημα και μόνο από την έναρξη έως το πέρας της επιφυλακής για φορτοεκφόρτωση ή άλλη αιτία, που τα Ρυμουλκά δεν απασχολούνται ταυτόχρονα σε άλλη εργασία, τα πληρώματα θα αμείβονται υπερωριακώς με 1,075 της μονής βασικής ώρας  υπερωρίας από 00:01 – 24:00 της ημέρας ως ορίζει το Άρθρο 4 (παραγρ. γ) ανεξάρτητα εάν η επιφυλακή πραγματοποιείται, Σάββατο, Κυριακή, αργία.

η)  Από την παραπάνω ειδική ρύθμιση της υπερωριακής αμοιβής της ( υποπαραγρ. ζ της παραγράφου 5 ) εξαιρούνται τα Ρυμουλκά που είναι ιδιοκτησίας, υπό την διαχείριση ή ιδίων συμφερόντων, των ως άνω αναφερομένων εταιρειών, τα πληρώματα των οποίων κατά την εκτέλεση των επιφυλακών θα αμείβονται υπερωριακώς σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις που προβλέπει το Άρθρο 4 της παρούσης Σ.Σ.Ε.

θ)  Στην περίπτωση που η έναρξη και η λήξη εργασίας συμπέσει μεταξύ των ωρών 24:00 έως 05.00 θα καταβάλλονται σε κάθε μέλος του πληρώματος οδοιπορικά.

Επίσης σε έκτακτες περιπτώσεις, οι εργοδότες μπορούν να ζητήσουν την έναρξη της πρωινής βάρδιας και μόνο αυτής την 04:00, τα δε πληρώματα δικαιούνται αναλόγου υπερωριακής αμοιβής για τις πλέον του κανονικού ωραρίου ώρες, καθώς επίσης και οδοιπορικά.

 

 1. Ώρες φυλακής και ανάπαυσης προσωπικού.

α) Οι εκτελούντες φυλακή δηλαδή (8ωρη κανονική εργασία συν υπερωρία όπως προβλέπει το άρθρο 3 ) στα Ρυμουλκά τα οποία είναι επανδρωμένα με (1) βάρδια (φυλακή) πληρώματος και απασχολούνται σε εργασίες εντός και πέριξ λιμένος, θα λαμβάνουν ελάχιστο σύνολο ωρών ανάπαυσης εκτός πλοίου τουλάχιστον εβδομήντα επτά (77) ώρες μέσα σε περίοδο επτά (7) ημερών.

β) Συμφωνείται ότι στις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης άμεσης ασφάλειας του πλοίου και των επιβαινόντων, παροχή βοηθείας σε άλλα πλοία, συγκράτηση πλοίων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή βλάβης, στις οποίες η περίοδος ανάπαυσης του προσωπικού θα διαταράσσεται από έκτακτες κλήσεις για εργασία ή δεν θα μπορεί να δοθεί περίοδος ανάπαυσης εκτός πλοίου, σε χρονικό διάστημα όμως που δεν θα υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ  (48) ώρες, οι ώρες ανάπαυσης των εργαζομένων, θα χορηγούνται όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση, με αντισταθμιστική περίοδος ανάπαυσης ( ή ρεπό ), έτσι ώστε να  λαμβάνουν ελάχιστο σύνολο ωρών ανάπαυσης εκτός πλοίου τουλάχιστον εβδομήντα επτά (77) ώρες μέσα σε περίοδο επτά (7) ημερών.

γ) Συμφωνείται επίσης ότι μόνο κατά τη διάρκεια της απασχόλησης ως ρυμουλκού ασφαλείας ή ρυμουλκού επιφυλακής για πυρασφάλεια σε διάφορες εγκαταστάσεις, καθώς και επιφυλακή σε πλοία που φορτοεκφορτώνουν, πέραν του 8ώρου εργασίας δύναται να πραγματοποιούνται επιφυλακές έως 40ωρών, μετά την λήξη της οποίας θα δίνεται τουλάχιστον ανάπαυση 10 ωρών εκτός του πλοίου. Σε περίπτωση που η λήξη επιφυλακής συμπίπτει με την εβδομαδιαία βάρδια του συγκεκριμένου ρυμουλκού η προαναφερόμενη ανάπαυση θα δίνεται με το πέρας της βάρδιας.

Το σύνολο ωρών επιφυλακής στην διάρκεια της εβδομάδας δεν θα υπερβαίνει τις 96 ώρες.

Το προσωπικό καταστρώματος και μηχανής θα αναλαμβάνει μόνο καθήκοντα φυλακής εκ περιτροπής βάσει του πίνακα που καταρτίζεται από τον πλοίαρχο για να γίνεται δίκαιη κατανομή των ωρών εργασίας και ανάπαυσης  και με την προϋπόθεση ότι η ανάπαυση του πλοιάρχου και του πληρώματος δεν πρέπει να είναι λιγότερη από δώδεκα (12) ώρες εντός του εικοσιτετραώρου (24).

Διευκρινίζεται ότι για τις ώρες επιφυλακής που συμπίπτουν με υπερωριακή εργασία του πλοιάρχου και του πληρώματος θα αμείβεται υπερωριακώς, όπως προβλέπεται για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ανεξάρτητα αν εκτελούν ή όχι καθήκοντα υπεύθυνου φυλακής ή βάρδιας φυλακής.

Αν το πλήρωμα από αρχή έως το πέρας της εβδομάδας (από Δευτέρα 06:00 ή 07:00 έως Δευτέρα 06:00 ή 07:00) έχει χρόνο ανάπαυσης εκτός πλοίου  λιγότερο από 65 ώρες, δικαιούται ρεπό μία εργάσιμη ημέρα ανάπαυσης.

Το ρεπό θα δίνεται στις αμέσως δέκα πέντε (15) επόμενες ημέρες σε ημέρα που δεν θα είναι Σάββατο , Κυριακή ή εορτή.

δ) Με μέριμνα του Πλοιάρχου ή του Κυβερνήτη Ρ/Κ θα τηρείται αρχείο (πίνακας) των καθημερινών ωρών ανάπαυσης προσωπικού, για το περιεχόμενο του οποίου θα δικαιούται να ενημερώνεται το πλήρωμα και θα είναι πάντα διαθέσιμο για έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές για το χρονικό διάστημα των προηγουμένων οκτώ (8) ημερών.

ε)  Η παραπάνω ρύθμιση της (παραγράφου 6 του Άρθρου 3) δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που προβλέπουν τα Άρθρα, 13ο , 16ο  και 17ο  της παρούσης Σ.Σ.Ε., ενώ ειδικά για το Άρθρο 13ο  εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την οργάνωση του χρόνου εργασίας

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΤΡΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ

α) Δια την 7ώρο εργασία στο λιμάνι κατά τις Εορτές (και οι Εορτές που συμπίπτουν με  Κυριακή ή Σαββάτο),  καταβάλλεται  και έξτρα  αμοιβή  ίση με το 75% του 1/25 του βασικού μισθού, της ημέρας υπολογιζόμενης από 00:01 μέχρι 24:00.

 β) Η αποζημίωση για κάθε ώρα υπερωριακής εργασίας ορίζεται σε 1/173 του βασικού μισθού, προσαυξημένου κατά 32,5% για τις ώρες υπερωριακής εργασίας  από  Δευτέρα  έως  Παρασκευή και  κατά 57,5% για  όλες τις  ώρες εργασίας του Σαββάτου, για πέραν του 8ώρου ώρες εργασίας των Κυριακών, και τις πέραν του 7ωρου ώρες εργασίας των Εορτών.

Στην μεμονωμένη περίπτωση που αναφέρει το Άρθρο 3 (παράγρ. 3, υποπαρ. δ), (παράγρ. 4, υποπαρ. β), και το Άρθρο 13 (παραγρ. 2, υποπαρ. δ) δεν δοθεί εργάσιμη ημέρα ανάπαυσης (ρεπό) κατά τις ως άνω περιπτώσεις,  η 8ωρη απασχόληση κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 15ημέρου  θα αμείβεται υπερωριακώς  με προσαύξηση της υπερωρίας κατά 100%.

Στην περίπτωση που αναφέρει το Άρθρο 3 παράγρ. 6, υποπαρ. γ συμφωνείται ότι βασική επιδίωξη είναι η χορήγηγη του χρόνου της 24ωρης ανάπαυσης εκτός του πλοίου  (εργάσιμη ημέρα – ρεπό), σε εξαιρετική δε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό,  η 8ωρη απασχόληση κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 15ημέρου  θα αμείβεται υπερωριακώς  με προσαύξηση της υπερωρίας κατά 100%.

γ) Οι ώρες υπερωριακής εργασίας που αναφέρει το άρθρο 3 (παράγρ. 5 υποπαρ. ε, ζ,) θα υπολογίζονται με το 1/173*1,075 του βασικού μισθού της Σ.Σ.Ε.

δ)  Για την νυκτερινή εργασία από 22:00 – 06:00 το βασικό ωρομίσθιο (Βασικού Μισθού/173) θα προσαυξάνεται κατά 32,5%.

ε) Σε περίπτωση που συμπίπτουν περισσότερες της μίας προσαυξήσεις, θα υπολογίζονται χωριστά και αθροιστικά στο βασικό ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο.

ζ)  Με βάση τις παραπάνω ρυθμίσεις των παραγράφων α, β, γ, δ και ε, του παρόντος άρθρου καταχωρείται ο παρακάτω πίνακας, υπερωριακής και έξτρα αμοιβής σε ευρώ.

 

Πίνακας υπερωριακής και έξτρα αμοιβής έτους 2021 & 2012.

pinakas 1

pinakas 2

Διευκρινίζεται ότι η προσαύξηση κατά 32,5% της νυκτερινής εργασίας, όπως ορίζει η (παράγραφος δ), υπολογίζεται χωριστά και αθροιστικά στο βασικό ωρομίσθιο σύμφωνα με την (παράγραφο ε) και είναι ίση με 2,6 μονής ώρας υπερωρίας ανά 8ωρο εργασία.

 η)  Το σύνολο της αμοιβής των υπερωριών και έξτρα αμοιβών του μηνός, υπολογίζεται στο ατύχημα και στην αποζημίωση.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο
ΕΔΡΑ – ΒΑΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

 

α) Έδρα  των  Ελληνικών  Ρυμουλκών δια  την  εφαρμογή των  όρων της παρούσης Συλλογικής  Σύμβασης , ορίζεται  ο  Πειραιάς  και  η  Θεσσαλονίκη.

β) Όλοι οι άλλοι λιμένες εκτός  περιοχής  λιμένος  Πειραιώς  και  Θεσσαλονίκης , θεωρούνται βάσεις.

γ) Η  περιοχή  λιμένος  Πειραιώς , ορίζεται σε  ακτίνα  35 Ν/Μ από το Κεντρικό λιμένα με όλους  τους  εντός  αυτής συμπεριλαμβανομένους  λιμένες, ακτές, εγκαταστάσεις, διυλιστήρια, ναυπηγεία, L.P.G, καρνάγια, επισκευαστική ζώνη κ.λ.π. Για  όλα  τα  άλλα  λιμάνια  της  χώρας, ορίζεται  ως  περιοχή  του  λιμένα  της βάσεως σε ακτίνα 30 Ν/Μ.

δ) Σε  περίπτωση  αλλαγής  της  βάσεως  του  Ρυμουλκού , το συνδεόμενο με την αλλαγή ταξίδι θεωρείται  συνέχεια  της  εργασίας  του λιμένα.

ε) Προκειμένου  περί  του λιμένος Πειραιώς και των πέριξ αυτού λιμένων και εγκαταστάσεων  σε  ακτίνα  35 Ν/Μ ,  δια  την  μεταφορά  των  πληρωμάτων κατά την έναρξη και λήξη της εργασίας των , μεταξύ του αγκυροβολίου των  Ρυμουλκών  και  της

Κεντρικής  αγοράς του λιμένος Πειραιώς προκυμαίας, οι ιδιοκτήτες των Ρυμουλκών  υποχρεούνται  όπως  διαθέτουν  κατάλληλο  πλωτό  ή  χερσαίο  μέσο.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ

α) Οι  κυβερνήτες  των  Ρυμουλκών  ,  έχουν  υποχρέωση  να  κινούν  τα Ρυμουλκά σύμφωνα και  αποκλειστικά  με  τις  εντολές που  λαμβάνουν από την Διεύθυνση.

Στα πλαίσια  δε  αυτών  των  εντολών να παίρνουν πρωτοβουλία για την  όσο το δυνατόν καλύτερη εκτέλεση της εργασίας , έχουν την  ευθύνη για την συντήρηση των σκαφών κατά τις ώρες της απραξίας  γενικά ασκούν εποπτεία επί του πληρώματος έχοντας βαρύνουσα γνώμη για την επιλογή.

β) Η  καλή  συντήρηση  του Μηχανοστασίου , είναι  έργο του Προϊσταμένου αυτού κατά  τα  αναφερόμενα  και  σε  συνεννόηση  με  τον  Κυβερνήτη. Το προσωπικό της μηχανής  όταν  του  ζητηθεί από την πλοιοκτήτρια  εταιρεία  να  κάνει την επισκευή των κυρίων  μηχανών, ηλεκτρομηχανών, αντλιών, κομπρεσέρ κ.λ.π. ή το καθαρισμό ψυγείων ή δεξαμενών , δικαιούται ιδιαίτερη  αμοιβή που καθορίζεται με κοινή  συμφωνία.

γ) Γενικά υποχρέωση όλου του πληρώματος είναι η σωστή εκτέλεση της εργασίας και η πρόθυμη εκτέλεση των εντολών της Διεύθυνσης για την κάλυψη των αναγκών των λιμένων όλο το 24ωρο για την εξυπηρέτηση εκτάκτων αναγκών (παροχή βοηθείας-πυρκαγιάς κ.λ.π.) και φυσικά πάντοτε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σ.Σ.

δ) Δεν υπάρχει ευθύνη του Κυβερνήτη για την ασφάλεια του Ρυμουλκού μετά τη λήξη εργασίας, αφού φυσικά δεν παραλείψει να δέσει αυτό καλά και να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια του. Στα Ρυμουλκά με βάρδιες οι ευθύνες για την καλή συντήρηση τόσο του σκάφους όσο και της μηχανής είναι κοινές για τους υπεύθυνους όλων των βαρδιών.

ε) Στη περίπτωση απρόβλεπτου ακινητοποίησης Ρυμουλκού λόγω ζημίας ή άλλης αιτίας ή λόγω ανάγκης κίνησης άλλων ρυμουλκών από τα προγραμματισμένα, οι ιδιοκτήτες μπορούν  να  ζητήσουν   και  τα  πληρώματα   πρέπει  να  δεχτούν   να  μετατεθούν  από Ρυμουλκό σε Ρυμουλκό της ιδίας εταιρείας το οποίο θα εργάζεται στο ίδιο λιμάνι, χωρίς να θίγονται τα μέχρι μεταθέσεως δικαιώματά των, ώστε σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση της εργασίας. Οι εν λόγω μεταβολές πρέπει να νομιμοποιούνται το ταχύτερο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο
ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

α) Από 01/01/03 και στο εξής για όλες τις Κυριακές εκάστου μηνός και μέχρι 8 ώρες εργασίας στο λιμάνι και εν πλω, καταβάλλεται ιδιαίτερη αμοιβή υπό τύπον επιδόματος ανερχόμενη μηνιαίως σε ποσοστό είκοσι δύο τοις εκατό (22%) επί των βασικών μισθών (του Άρθρου 1) της παρούσης Σ.Σ.Ε. ανά ειδικότητα.

Διευκρινίζεται ότι το επίδομα αυτό χορηγείται σε όλα τα μέλη του πληρώματος και για όλες τις Κυριακές, ανεξαρτήτως παροχής εκ μέρους αυτών ή μη υπηρεσίας.

Εάν  η σύμβαση ναυτολογήσεως του εργαζόμενου λυθεί πριν την 30η του μήνα, ο εργαζόμενος δικαιούται το 1/30 του 22% του επιδόματος Κυριακών για την κάθε ημέρα που έχει εργασθεί έως την ημερομηνία απόλυσής του.

Επίσης θα λαμβάνεται η μέριμνα από τους πλοιοκτήτες ώστε, η εργασίας των φυλακών (βαρδιών) των ρυμουλκών τις Κυριακές να γίνεται κατά δίκαιο τρόπο, εναλλάξ και κατά απόλυτη σειρά και σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες της εργασίας.

Το ανωτέρω  επίδομα θα καταβάλλεται και στην αποζημίωση, ασθένεια ή ατύχημα

 

Α Ρ Θ Ρ Ο    8ο

ΑΔΕΙΕΣ

α) Τα πληρώματα των Ρυμουλκών δικαιούνται από την 1η Ιανουαρίου 1999 και στο εξής, άδεια ίση με οκτώ (8) ημέρες  για κάθε μήνα υπηρεσίας, δηλαδή ετήσια άδεια ενενήντα έξι (96) ημέρες συνυπολογιζομένων Σαββάτων, Κυριακών και Αργιών.

β)  Το ημερομίσθιο για τον υπολογισμό  της αποζημίωσης της κάθε ημέρας της Άδειας  είναι ίσο με το 1/25, του συνόλου του Βασικού Μισθού του Άρθρου 1 και των Επιδομάτων του Άρθρου 2.

γ)   Οι άδειες θα δίδονται κατά την  κρίση των  εργοδοτών  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  της εργασίας και σε συνεργασία με την επαγγελματική οργάνωση των εργαζομένων (Π.Ε.Π.Ρ.Ν.) για την απορρόφηση των ανέργων. Συμφωνείται ότι κατά τις προσλήψεις προτεραιότητα θα έχουν οι εγγεγραμμένοι στη λίστα ανέργων της (Π.Ε.Π.Ρ.Ν.), εφόσον έχουν προηγηθεί οι διαδικασίες ευρέσεως εργασίας μέσω του ΓΕΝΕ.

δ)  Η χορήγηση της άδειας θα γίνεται σε δύο τμήματα, ένα το Καλοκαίρι και ένα τον Χειμώνα. Στον κάθε εργαζόμενο θα χορηγούνται μόνο οι ημέρες της άδειας που του αναλογούν σύμφωνα με την προηγούμενη υπηρεσία του, όπως αναφέρει η (παράγραφος α) του ίδιου άρθρου.

ε)  Κατά την απόλυση θα καταβάλλεται στον εργαζόμενο η αποζημίωση που αναλογεί για την κάθε ημέρα της άδειας που του χορηγείται. Οι απολύσεις στις περιπτώσεις αυτές γίνονται με το αιτιολογικό  “Λόγω Αδείας” και θα αναγράφεται στο ναυτικό φυλλάδιο του εργαζόμενου ο αριθμός των ημερών της άδειας που του έχουν χορηγηθεί.

 στ) Γενικά απαγορεύεται η μη χορήγηση της ετήσιας άδειας έναντι μόνο καταβολής χρηματικής αποζημίωσης. Σε έκτακτες όμως περιπτώσεις που για οποιοδήποτε λόγο στον εργαζόμενο δεν έχει χορηγηθεί έως το τέλος του έτους η ετήσια άδειά που του αναλογεί σύμφωνα με την προηγούμενη υπηρεσία του, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος  να καταβάλλει σ’ αυτόν μόνο τον  ανάλογο μισθό του χρόνου αδείας που δικαιούται σύμφωνα με τη (παράγραφο β). Σε κάθε όμως περίπτωση  με την απόλυση του Ναυτικού εξοφλείται η τυχόν οφειλόμενη σε αυτόν άδεια.

Διευκρινίζεται ότι μετά το πέρας της άδειας, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να επαναπροσλάβει τον εργαζόμενο για εργασία. Σε περίπτωση όμως μη επαναπρόσληψης του εργαζόμενου, αυτό θα θεωρείται “Απόλυση” με ευθύνη του πλοιοκτήτη και ο εργαζόμενος θα δικαιούται αποζημίωση, η οποία θα καταβάλλεται σ’ αυτόν από τον πλοιοκτήτη παρουσία της αρμόδιας Λιμενικής αρχής.

η)  Για κάθε αυθαίρετη απουσία θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 65 του ΚΙΝΔ.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   9ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

 Συμφωνείται ότι η προβλεπόμενη από τον ΚΙΝΔ , όσο αφορά τον αριθμό  των ημερών , αποζημίωση  λόγω απολύσεως του Ναυτικού καταβάλλεται και στους Πλοιάρχους και Κυβερνήτες των Ρυμουλκών.

Το Ημερομίσθιο της αποζημίωσης , είναι ίσο με το 1/25 του συνόλου των τακτικών αποδοχών, ήτοι του βασικού μισθού, των επιδομάτων, την αναλογία της άδειας και του μέσου όρου των υπερωριών και έξτρα αμοιβών του προηγουμένου χρόνου εργασίας.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  10ο

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ – ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

α)΄Όλα τα πληρώματα των πλοίων που αφορά η παρούσα Συλλογική Σύμβαση καταρτίζονται από τα τακτικά μέλη της Επαγγελματικής οργάνωσης (Π.Ε.Π.Ρ.Ν.), εφόσον έχουν προηγηθεί οι διαδικασίες ευρέσεως εργασίας μέσω του ΓΕΝΕ, κατόπιν αιτήσεως των Πλοιοκτητών και κατά απόλυτον εκλογή αυτών.

β) Προκειμένου περί προσώπων που δεν ανήκουν στην οργάνωση που αναφέρει η προηγούμενη παράγραφος, η οργάνωση αυτή με αίτηση των ενδιαφερομένων, υποχρεούται στην εγγραφή αυτών ως μελών της, εφ΄ όσον  έχουν τα προσόντα που καθορίζονται από το καταστατικό της οργάνωσης.

γ) Οι ατομικές Συμβάσεις ναυτολόγησης συνάπτονται για αόριστον χρόνο και με όρους εργασίας και αμοιβής σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Η σύναψη ατομικών Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου, επιτρέπεται μόνο σε μεμονωμένες ή ομαδικές ναυτολογήσεις όταν πρόκειται για παραλαβή-τραβερσάδα.

 δ) Όλα  τα  πληρώματα  των  Ρυμουλκών  είναι  Έλληνες  Ναυτικοί  και  υπόκεινται  στις διατάξεις  του ΚΙΝΔ και στα άρθρα της παρούσης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και κανείς δεν θα ναυτολογείται στα Ρυμουλκά αν δεν είναι εφοδιασμένος με Ναυτικό Φυλλάδιο και το ανάλογο Πτυχίο – Δίπλωμα – ΄Άδεια . Η οργανική σύνθεση των πληρωμάτων των   Ρυμουλκών ορίζεται από το Π. Διάταγμα που ισχύει σήμερα.

Οι ναυτολογήσεις των ειδικοτήτων και το κεκτημένο αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας που απαιτείται ανά ειδικότητα, ανάλογα με την ιπποδύναμη των προωστηρίων μηχανών (Β.Η.Ρ.) ορίζονται από το Υπ΄ αρίθ. 243/29-7-98 Π. Δ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) Οι πλοιοκτήτες των Ρυμουλκών έχουν την υποχρέωση να ναυτολογούν άμεσα για την ανανέωση των «Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας»,  τους κατόχους των κατάλληλων πιστοποιητικών Α΄, Β΄, Γ΄, Πλοιάρχου και Μηχανικού πριν τη λήξη της προβλεπόμενης διάρκειας ισχύος τους, σύμφωνα με το (Π.Δ. 243/1998 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), για όσο χρόνο απαιτείται για την ανανέωση, (α) τουλάχιστον 12μηνη θαλάσσια υπηρεσία με ειδικότητα αντίστοιχη ή ανώτερη του κατεχόμενου πιστοποιητικού, ή (β) θαλάσσια υπηρεσία 3 μηνών (στο αμέσως προηγούμενο διάστημα) σαν υπεράριθμοι, με ειδικότητα αντίστοιχη ή μιας θέσης κατώτερης του κατεχόμενου πιστοποιητικού, χωρίς να διαφοροποιούνται οι αποδοχές που ελάμβαναν σύμφωνα με την παρούσα Σ.Σ.Ε. πριν την υποχρεωτική ως άνω ναυτολόγηση.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο    11ο

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Κ.Λ.Π. – ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

α) Οι εισφορές υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων των εργαζομένων (ΝΑΤ – ΤΠΕΝ – ΚΕΑΝ -ΕΛΟΕΝ – ΕΣΤΙΑ),  θα  βαρύνουν  τον  εργοδότη  και  τον  εργαζόμενο  κατά  την  νόμιμη

αναλογία. Στις προσαυξήσεις του Ν.Α.Τ. επί του Βασικού Μισθού της Σ.Σ.Ε. συμπεριλαμβάνεται και η προσαύξηση για την  άδεια.

β) Συμφωνείται ότι  οι εισφορές υπέρ της επαγγελματικής οργάνωσης των εργαζομένων των Ρυμουλκών (Π.Ε.Π.Ρ.Ν.) θα παρακρατούνται από τις παροχές και θα αποδίδονται ανάλογα από τους εργοδότες εντός διμήνου.

γ) Σε περίπτωση ασθένειας ή εργατικό ατύχημα για τους ασφαλισμένους του Ν.Α.Τ. εφαρμόζεται ο ΚΙΝΔ και γενικά η ναυτική νομοθεσία. Ο μισθός ασθενείας ή ατυχήματος ορίζεται στο επόμενο άρθρο.

δ) Οι απολυόμενοι της εργασίας για κάθε διαφορά θα διέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση, νόμους και διατάγματα.

ε) Οι αποδοχές των πληρωμάτων και οι υπερωρίες θα εκκαθαρίζονται και θα εξοφλούνται κάθε 15νθήμερον, θα χορηγείται δε σε κάθε έναν αναλυτικό σημείωμα αποδοχών και κρατήσεων στο τέλος εκάστου μηνός.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο    12ο

ΜΙΣΘΟΣ  ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

 α) Ο μισθός των πληρωμάτων των Ρυμουλκών σε περίπτωση ασθενείας ορίζεται σε ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) του συνόλου των τακτικών αποδοχών.

Σε περίπτωση νοσηλείας εκτός Νοσοκομείου ή Κλινικής πλέον του οριζομένου ως άνω μισθού, θα καταβάλλεται και αντίτιμο τροφής το έτος 2021 σε οκτώ ευρώ και δώδεκα λεπτά (8,12) την ημέρα και για το 2022 σε οκτώ ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (8,24)

β) Σε περίπτωση ατυχήματος ή χειρουργικής επέμβασης θα καταβάλλεται ως μισθός, το σύνολο των ενεργείας αποδοχών  καθώς και το αντίτιμο τροφής.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   13ο

ΤΑΞΙΔΙ

1)  Αναγνωρίζεται υποχρέωση των πληρωμάτων των Ρυμουλκών να συμμετέχουν σε εκτέλεση ταξιδιών στο εσωτερικό για ρυμουλκήσεις ή ναυαγοσωστικές εργασίες με την προβλεπόμενη σύνθεση λιμένος.

α)   Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τα πληρώματα θα παίρνουν πέραν του συνόλου των τακτικών αποδοχών της παρούσης Σ.Σ.Ε. ειδικό επίδομα ταξιδιού εσωτερικού που θα υπολογίζεται στα 21/24 του 1/173*1,075 των βασικών αποδοχών για κάθε ώρα ταξιδιού από την ώρα αναχωρήσεως του Ρυμουλκού  από  τον  Πειραιά  ή  την  Θεσσαλονίκη  ή  το  λιμάνι της βάσης του και μέχρι επιστροφής εις αυτό, δηλαδή ειδικό επίδομα ταξιδιού ίσο με 21 ώρες προσαυξημένες με 1,075 ή  19,35 ώρες μονές  ώρες υπερωρίας (ήτη 19,35/173XΒασικό Μισθό) το 24ωρο, καθώς και τροφοδοσίας που ορίζεται  για το έτος 2021 σε οκτώ ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά (8,78) την ημέρα και για το 2022 σε οκτώ ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά (8,91) την ημέρα  κατ’ άτομο ή σε είδος κατά  την κρίση του ιδιοκτήτη και ανάλογα με την εργασία.

Διευκρινίζεται ότι δια ώρες αναμονής του Ρυμουλκού σε λιμάνι το εν λόγω ειδικό επίδομα ταξιδιού μειώνεται κατά  60%  για κάθε ώρα αναμονής.

β) Το ειδικό επίδομα ταξιδιού υπολογίζεται επί των βασικών αποδοχών και είναι σταθερό χωρίς  προσαυξήσεις λόγω Σαββάτου και Κυριακών εξαιρετέων ή άλλων λόγων, μη δικαιουμένων οιασδήποτε άλλης υπερωριακής αμοιβής.

 2)  Ειδικά για τα Ρυμουλκά που εκτελούν πλόες εκτός λιμένος ( οι περιοχές εντός και πέριξ λιμένος ορίζονται από το Άρθρο 5ο της παρούσης Σ.Σ.Ε. ) τα οποία, α) έχουν μόνιμη σύνθεση πληρώματος αυτή που προβλέπεται από το Άρθρο (2) του Π. Δ/γματος “περί οργανικής σύνθεσης πληρώματος ρυμουλκών λιμένος και ρυμουλκών – ναυαγοσωστικών ανοικτής θαλάσσης”, ή β) διατηρούν σε ισχύ πιστοποιητικά αξιοπλοίας «Διεθνών πλόων» και υπό την βασική προυπόθεση  να διαθέτουν «άδεια ρυμουλκού» θα αμοίβονται ως εξής:

α) Κατά  την διάρκεια εκτέλεσης του πλού ( ρυμουλκήσεις ή απασχόληση σε ναυαγοσωστικές εργασίες ) τα πληρώματα θα λαμβάνουν πέραν του συνόλου των τακτικών αποδοχών της παρούσης Σ.Σ.Ε. ειδικό επίδομα πλου, ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) την ημέρα επί των βασικών μισθών ανά ειδικότητα. Για κλάσμα ημέρας το ποσόν του επιδόματος θα υπολογίζεται αναλογικά.

Οι λαμβάνοντες το παραπάνω επίδομα, δεν δικαιούνται και την ταυτόχρονη λήψη του ειδικού επιδόματος της ανωτέρω παρ. 1α του ιδίου άρθρου.

Διευκρινίζεται ότι δια ώρες αναμονής του Ρυμουλκού σε λιμάνι το εν λόγω ειδικό επίδομα πλου μειώνεται κατά  50%  για κάθε ώρα αναμονής.

β)  Οι πλοιοκτήτες έχουν την υποχρέωση κατά τη διάρκεια του πλου να παρέχουν και τροφοδοσία που ορίζεται για το έτος 2021 σε οκτώ ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά (8,78) την ημέρα και για το 2022 σε οκτώ ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά (8,91) την ημέρα κατ’ άτομο ή σε είδος στο πλοίο κατά την κρίση του ιδιοκτήτη και ανάλογα με την εργασία.

γ) Το ειδικό επίδομα πλου είναι σταθερό χωρίς προσαυξήσεις λόγω Σαββάτου, Κυριακών, αργιών εξαιρετέων ή άλλων λόγων μη δικαιουμένων οιασδήποτε άλλης υπερωριακής αμοιβής.

δ)  Τα πληρώματα θα δικαιούνται επιπλέον και μία (1) ημέρα ανάπαυσης (ρεπό) μετά την εκτέλεση ταξιδιού άνω των δέκα ημερών που θα δίδεται υποχρεωτικά το επόμενο 15ήμερο. Στη περίπτωση που δεν δοθεί εργάσιμη ημέρα ανάπαυσης (ρεπό) το ως άνω χρονικό διάστημα, η 8ωρη απασχόληση κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 15ήμερου θα αμείβεται υπερωριακώς με προσαύξηση υπερωρίας όπως ορίζει το (Άρθρο 4 παρ. β).

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   14ο

ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΤΡΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ

α) Τα πληρώματα των Ρυμουλκών τα εργαζόμενα στις βάσεις (όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσης) εάν η εταιρεία στη βάση που εργάζεται έχει ένα μόνο Ρυμουλκό χωρίς βάρδιες έχουν υποχρέωση να διατηρούν επαφή με αυτό μετά τη λήξη της κανονικής ημερήσιας εργασίας και να επανέρχονται όποτε τους ζητηθεί για την εξυπηρέτηση των αναγκών και του σκοπού των Ρυμουλκών.

β) Οι κατά τα ανωτέρω απασχολούμενοι δικαιούνται πέραν του βασικού μισθού του άρθρου 1,  τα επιδόματα, 100 ευρώ για όλα τα μέλη του πληρώματος και  κατ΄ αποκοπή  αμοιβή που θα  υπολογίζεται στα 13/24 του βασικού μισθού για τον Πλοίαρχο ή Κυβερνήτη Ρ/Κ και τον Μηχανικό και στα 17/24 του βασικού μισθού για το υπόλοιπο πλήρωμα .

γ) Διευκρινίζεται ότι η αμοιβή αυτή δεν είναι εκτός έδρας επίδομα, αλλά κατ’ αποκοπή αμοιβή για υπερωριακή εργασία, εργασία κατά Σάββατα, αργίες, (τις Κυριακές πέραν του 8ωρου) και νυκτερινή ως  και κάθε άλλη έξτρα αμοιβή προβλεπομένη  από τη  παρούσα  Συλλογική  Σύμβαση.

Αυτονόητο είναι ότι ο τόπος καταγωγής του ναυτικού ή ο λιμήν νηολογίου του Ρυμουλκού δεν έχουν καμία επίδραση για την καταβολή της παραπάνω κατ’ αποκοπή αμοιβής.

δ) Φυσικά και στην περίπτωση που τα πληρώματα θα απασχολούνται με το ανωτέρω σύστημα, θα εφαρμόζονται όλοι οι άλλοι όροι της παρούσας Σ.Σ. που δεν προβλέπεται ειδική ρύθμιση από το παρόν άρθρο.

 ε) Σε περίπτωση που σε βάση υπάρχουν περισσότερα από ένα (1) Ρυμουλκό της ιδίας εταιρείας ή πλοιοκτησίας παρέχεται η δυνατότητα στον εργοδότη να μην αποδεχθεί την κατά το ανωτέρω κατ’ αποκοπή ρύθμιση των έξτρα αμοιβών, υπό τον όρο όμως ότι θα εφαρμόζονται όλοι οι όροι εργασίας και αμοιβών που περιέχονται στην παρούσα Συλλογική Σύμβαση και ισχύουν για την έδρα των Ελληνικών Ρυμουλκών.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   15ο

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ή ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

(ΜΟΛΟΙ, ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ, ΣΗΡΑΓΓΕΣ, ΓΕΦΥΡΕΣ, ΔΙΩΡΥΓΕΣ Κ.Λ.Π.)

Τα πληρώματα των Ρυμουλκών που απασχολούνται αποκλειστικά και προσφέρουν βοηθητικές υπηρεσίες στην κατασκευή ή την εκμετάλλευση σε έργα (κατασκευές λιμένων, προσχώσεις, μόλοι, προβλήτες, σήραγγες, γέφυρες, διώρυγες κ.λ.π.) τα οποία ανήκουν ή διαχειρίζονται διάφορες ιδιωτικές εργοληπτικές, τεχνικές εταιρείες, εργάζονται και αμείβονται ως κάτωθι:

 1. Εργασία των πληρωμάτων Οκτώ (8) συνεχείς ώρες ημερησίως.

 Οι ώρες της καθημερινής εργασίας των πληρωμάτων των Ρυμουλκών αυτών κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδος, από 1-1-2001 και στο εξής ορίζονται σε οκτώ (8) ημερησίως και θα εφαρμόζονται όλοι οι όροι εργασίας και αμοιβών που περιέχονται στην παρούσα Συλλογική Σύμβαση και ισχύουν για τις έδρες των Ελληνικών Ρυμουλκών.

 1. Πρόσθετες ρυθμίσεις.

 α) Οι εργοδότες υποχρεούνται να προσφέρουν στους εργαζόμενους στέγη και μέσον μεταφοράς στην εργασία τους, ή θα καταβάλλουν σε κάθε μέλος του πληρώματος το ποσόν του ενοικίου που ορίζεται σε διακόσια είκοσι ευρώ (220,00) το μήνα, καθώς επίσης και πενήντα ευρώ (50,00) οδοιπορικά.

β) Το πλήρωμα του ρυμουλκού όταν διαμένει σ΄ αυτό μετά το πέρας της εργασίας, δεν έχει καμία ευθύνη για την φύλαξη του ρυμουλκού και δεν υποχρεούται να ευρίσκεται παρά τη θέληση του εντός αυτού.

Διευκρινίζεται ότι, όταν το πλήρωμα διαμένει μόνιμα εντός του Ρυμουλκού δεν δικαιούται το ως άνω ποσόν του ενοικίου.

γ) Σε περίπτωση που το Ρυμουλκό εκτελέσει ταξίδι για οποιοδήποτε λόγο θα ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 13 της παρούσας Σ.Σ.Ε.

 
ΑΡΘΡΟ 16ο

Συμφωνείται ανεπιφύλακτα ότι παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες των Ρυμουλκών, ειδικά για την περιοχή λιμένος Πειραιώς και προς καλύτερη εξυπηρέτηση των  εργαζομένων  και  της  εργασίας ,  να  απασχολούν  τα  πληρώματα  κατά  τρόπο διαφορετικό του άρθρου 3 της παρούσης Συλλογικής Σύμβασης. Οι όροι του οποίου αναφέρονται κατωτέρω:

α) Απασχόληση επί δώδεκα (12) συνέχεια ώρες κατά τις εργάσιμες ημέρες, ανάπαυση κατά τις επόμενες τριάντα έξι (36) ώρες, χωρίς η πέρα του προβλεπομένου και καθοριζομένου συμβατικά δια της Συλλογικής Σύμβασης ημερησίου ωραρίου εργασία , να θεωρείται υπερεργασία ή υπερωρία από τον εργαζόμενο, με την αντίστοιχη υποχρέωση των εργοδοτών να μην απαιτούν τις υπολειπόμενες για την συμπλήρωση της εβδομαδιαίας απασχόλησης ώρες εργασίας.

β) Η πέραν του 12ωρου απασχόληση των πληρωμάτων είναι υπερωριακή εργασία και αμείβεται με το 1/173 των βασικών μισθών της Σ.Σ., προσαυξημένου κατά 57,5% για κάθε ώρα απασχόλησης πέραν του 12ώρου.

γ) Κατά τις Κυριακές και εορτές θα απασχολούνται με απόλυτη σειρά επί 7ωρον με έξτρα αμοιβή που θα υπολογίζεται στο ένα και εβδομήντα πέντε (1.75) των 1/25  των  βασικών μισθών της Σ.Σ. για κάθε Κυριακή ή εορτή που θα εργασθούν, χωρίς να υπάρχει απαίτηση αντίστοιχης επιπλέον ανάπαυσης.

Η πέραν του 7ώρου απασχόληση κατά τις Κυριακές και εορτές είναι υπερωρία και αμείβεται με προσαύξηση του βασικού μισθού ωρομισθίου (1/173) κατά 107,5% για τις επόμενες πλέον και  32,5% για τις νυχτερινές ώρες (22.00 – 06.00).

Η Κυριακή ή αργία στην περίπτωση των εργαζομένων 12 – 36 θα υπολογίζεται από 06.00 – 06.00  της επομένης.

δ) Ώρα έναρξης εργασίας ορίζεται η αναφερομένη στο άρθρο 3 της παρούσης με υποχρέωση των πληρωμάτων να προσφέρουν κατά απόλυτη σειρά και νυχτερινή εργασία από 18.00 – 06.00 υπό τις ίδιες προϋποθέσεις (12) εργασία (36) ανάπαυση ή 18.00 – 01.00 κατά τις Κυριακές και εορτές. Εάν η εργασία συνεχισθεί και μετά τη λήξη νυχτερινής βάρδιας καταβάλλεται υπερωρία για τις επί πλέον ώρες απασχόλησης που υπολογίζεται κατά περίπτωση ως ανωτέρω.

 ε) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που τα πληρώματα θα απαιτηθεί να επανέλθουν να εργασθούν κατά την ημέρα που συμπεριλαμβάνεται στο 36ώρο της ανάπαυσης και εφ’ όσον  το  επιθυμούν  και  συμφωνούν,  θα  απασχολούνται  τουλάχιστον  επί  7ώρο αμειβόμενοι υπερωριακώς για κάθε ώρα με το 1/173*1,075 του βασικού μισθού, με τις ανάλογες κατά περίπτωση προσαυξήσεις.

ζ) Φυσικά και στην  περίπτωση  που τα  πληρώματα θα  απασχολούνται με το  ανωτέρω σύστημα, θα εφαρμόζονται όλοι οι  άλλοι όροι της  παρούσας Σ.Σ. που δεν  προβλέπεται ειδική ρύθμιση από το παρόν άρθρο και η αλλαγή συστήματος εργασίας θα είναι δυνατή μόνο στην αρχή κάθε εβδομάδος.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   17ο

ΔΙΠΛΕΣ – ΤΡΙΠΛΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

Συμφωνείται ότι παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες των ρυμουλκών τα οποία είναι επανδρωμένα σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσης Σ.Σ. με δύο (2) ή τρεις (3) βάρδιες (φυλακές) πληρώματος, ειδικά για την περιοχή του λιμένος Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και προς την καλύτερη εξυπηρέτηση των  εργαζομένων  και  της  εργασίας, να απασχολούν τα πληρώματα αυτά κατά τρόπον διαφορετικό του άρθρου 3 της παρούσης Σ.Σ. Οι όροι του οποίου αναφέρονται κατωτέρω.

α)  Για τα ρυμουλκά που απασχολούν δύο (2) βάρδιες (φυλακές) πληρώματος:

Απασχόληση για κάθε μία φυλακή πληρώματος επί δέκα έξι (16) συνεχείς ώρες κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδος και ανάπαυση τις επόμενες τριάντα δύο (32) ώρες. Με την βασική προϋπόθεση ότι οι ώρες της κανονικής εργασίας δεν θα υπερβαίνουν τις σαράντα (40) ώρες την εβδομάδα, ήτοι οκτώ (8) ώρες για κάθε εργάσιμη ημέρα.

Οι πέραν του 16ωρου ώρες απασχόλησης τις καθημερινές, η νυκτερινή εργασία, όλες οι ώρες απασχόλησης του Σαββάτου, η απασχόληση των Κυριακών ή εορτών, είναι υπερωριακή ή έξτρα εργασία, αντίστοιχα όπως ορίζει για την κάθε περίπτωση το άρθρο  3 και θα αμείβονται σύμφωνα με το άρθρο 4 ή το Άρθρο 7 αντίστοιχα, της παρούσας Σ.Σ.Ε.

Η υπερωριακή εργασία που αρχίζει πριν τη έναρξη ή αμέσως μετά τη λήξη, της 16ωρης κανονικής εργασίας τις καθημερινές δεν μπορεί να υπερβαίνει τις (4) ώρες ημερησίως, για την κάθε βάρδια (φυλακή) πληρώματος.

Οι ώρες έναρξης της 16ωρης απασχόλησης της κάθε βάρδιας (φυλακής) πληρώματος υποχρεωτικά θα καθορίζονται από αρχής της εβδομάδος ημέρα Δευτέρα και θα εναλλάσσονται σύμφωνα με τις χρονικές περιόδους 06:00 – 22:00, σε 14:00 – (06:00 της επομένης), και σε 22:00 – (14:00 της επομένης) κατά το καλοκαίρι ή μία ώρα αργότερα κατά τον χειμώνα.

β)  Για τα ρυμουλκά που απασχολούν τρεις (3) βάρδιες (φυλακές) πληρώματος:

Απασχόληση για κάθε μία φυλακή πληρώματος επί είκοσι τέσσερις (24) συνεχείς ώρες κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδος και ανάπαυση υποχρεωτικά τις επόμενες σαράντα οκτώ (48) ώρες.

Η απασχόληση πέραν των σαράντα (40) ωρών κανονικής εργασίας την εβδομάδα της κάθε βάρδιας (φυλακής) πληρώματος ή, η πέραν των οκτώ (8) ωρών απασχόληση για κάθε εργάσιμη ημέρα όταν υπάρχει αργία, η νυκτερινή εργασία, όλες οι ώρες απασχόλησης του Σαββάτου, η απασχόληση των Κυριακών ή εορτών, είναι υπερωριακή ή έξτρα εργασία, αντίστοιχα όπως ορίζει για την κάθε περίπτωση το άρθρο 3 και θα αμείβονται σύμφωνα με το άρθρο 4 ή το Άρθρο 7 αντίστοιχα, της παρούσας Σ.Σ.Ε.

Η ώρα έναρξης της 24ωρης απασχόλησης της κάθε βάρδιας (φυλακής) πληρώματος ορίζεται η 06:00 και το πέρας η 06:00 της επομένης κατά το καλοκαίρι και μία ώρα αργότερα κατά τον χειμώνα.

Φυσικά και στην  περίπτωση  που τα  πληρώματα θα  απασχολούνται με το  ανωτέρω σύστημα (α, και β), θα εφαρμόζονται όλοι οι  άλλοι όροι της  παρούσας Σ.Σ. που δεν  προβλέπεται ειδική ρύθμιση από το παρόν άρθρο και η αλλαγή συστήματος εργασίας θα είναι δυνατή μόνο στην αρχή κάθε εβδομάδος.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   18ο

ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι όροι εργασίας και οι αμοιβές των πληρωμάτων των Βιομηχανικών  Ρυμουλκών, ρυθμίζονται από την Σ.Σ.Ε. Πληρωμάτων Ρυμουλκών Βιομηχανικών Επιχειρήσεων.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   19ο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Συμφωνείται ο χαρακτηρισμός του ναυτικού επαγγέλματος ως  βαρέως  και  ανθυγιεινού.

Υπό την προϋπόθεση ότι ο χαρακτηρισμός αυτός δεν θα έχει οικονομική επιβάρυνση για τους πλοιοκτήτες των Ρυμουλκών.

Συμφωνείται η από κοινού αναγνώριση του ναυτικού επαγγέλματος ως ιδιόμορφού, βαρέως και ανθυγιεινού και η κοινή προσπάθεια προς την Πολιτεία για το νομοθετικό χαρακτηρισμό μέσα από τη νομοθεσία του ΝΑΤ, για την προστασία των υφισταμένων συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   20ο

ΤΕΛΙΚΕΣ   ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α) Οι παραβάτες της παρούσης Συλλογικής Σύμβασης θα διώκονται κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 3276/44 “ Περί Συλλογικών Συμβάσεων στη ναυτική εργασία “ όπως αυτός ισχύει σήμερα.

β) Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση θα ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2021 και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022, θα εξακολουθήσει δε  να ισχύει για δύο ακόμη χρόνια εάν δεν καταγγελθεί είτε από την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ – ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ

ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ & ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, είτε από την Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών.

γ) Η καταγγελία πρέπει να γίνει 3 μήνες προ της λήξεως της ώστε να υπάρχει χρόνος συνεννοήσεων. Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση, συνετάγει σε τέσσερα (4) αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται. έλαβε δε έκαστος των συμβαλλομένων μερών ανά ένα αντίτυπο, το δε τέταρτο θα υποβληθεί στο ΥΝΑΝΠ προς κύρωση.

δ) Σ΄ όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της συμβάσεως και για το χρονικό διάστημα της παρατάσεως, συνομολογείται η ύπαρξη εργασιακής ειρήνης.

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ  ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Σχετικά άρθρα

Back to top button