Χρηματικά βραβεία σε φοιτητές από την Εστία Ναυτικών

Χρηματικά βραβεία σε φοιτητές από την Εστία Ναυτικών

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι είναι :

 Α) Αίτηση (χωρίς χαρτόσημο)

Β)  Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης του γονέα ναυτικού

Γ)  Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό ή Πίνακα θαλάσσιας υπηρεσίας από την Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων , του ΝΑΤ , Λιμενικής ή οποιαδήποτε άλλης αρχής που εποπτεύεται  από το ΥΕΝ , με την οποία να βεβαιώνεται ότι ο γονέας του/της ενδιαφερόμενου/ης έχει πραγματοποιήσει την τελευταία 5 ετία πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μήνες .

Δ)  Οποιοσδήποτε επίσημο έγγραφο της Πανεπιστημιακής Σχολής που φοιτά ο ενδιαφερόμενος (οπωσδήποτε ονομαζόμενο όπως Βεβαίωση ,Πιστοποιητικό, Μηχανογραφικό δελτίο , Καρτέλα Φοίτησης  κ.α) από το οποίο να αποδεικνύεται το έτος σπουδών (ή εξάμηνο) και παράλληλα ότι ο ενδιαφερόμενος έχει διαγωνισθεί με επιτυχία σε όλα ή στο ελάχιστο όριο μαθημάτων , που προβλέπεται από τον οδηγό σπουδών της σχολής και των δύο εξαμήνων του έτους που αφορά το βραβείο . Στο ίδιο έγγραφο πρέπει να αναγράφεται ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων του έτους .

Προκειμένου για παιδιά συνταξιούχων ναυτικών υποβάλλονται τα δικαιολογητικά με στοιχεία (Α) , (Β) και (Δ) δικαιολογητικά της πιο πάνω παραγράφου καθώς επίσης και η βεβαίωση του ΝΑΤ από την οποία προκύπτει ότι , ο γονέας ή ο ενδιαφερόμενος συνταξιοδοτείτε από τον φορέα αυτό.

Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί μέσα στην διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους που αφορά το βραβείο και μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου χρόνου , που λήγει η προθεσμία υποβολής τους .

                                   ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

  1. Χορηγούνται Χρηματικά Βραβεία σε παιδιά Ναυτικών (σε ενέργεια ή συνταξιούχων) για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 τα οποία αφορούν μόνο φοιτητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας (Α.Ε.Ι)
  2. Ο δικαιούχος πρέπει να έχει απαραίτητα διαγωνισθεί επιτυχώς στο ελάχιστο όριο μαθημάτων (υποχρεωτικά και κατά επιλογή) που προβλέπονται από τον οδηγό σπουδών της κάθε σχολής και των δύο εξαμήνων του Ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και η γενική βαθμολογία που θα προκύψει από τις επιμέρους βαθμολογίες να μην είναι μικρότερη από οκτώ (8).

 

Προκειμένου για πτυχιούχους , αντίγραφο του Πτυχίου ή βεβαίωση της σχολής ότι ο/η ενδιαφερόμενος /η έχει ονομαστεί πτυχιούχος με μέσο όρο βαθμολογίας (8) και άνω .

                                      ΑΙΤΗΣΗ

 

             ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.